loading
ECVET mobilnost
ECVET mobilnost

Mobilnost

ECVET nakon razdoblja mobilnosti

Potvrđivanje ishoda učenja označava proces kojim se potvrđuje da određeni ocijenjeni ishodi učenja koje je polaznik postigao odgovaraju specifičnim ishodima potrebnima za skup ishoda učenja ili kvalifikaciju.

U nekim se kvalifikacijskim sustavima postupak potvrđivanja ne razlikuje od postupka priznavanja, što znači da su provedeni jedinstveno. Međutim, korisno ih je pojmovno razlikovati jer se u pojedinim sustavima odvojeno ostvaruju i za njih su odgovorna različita mjerodavna tijela. Prije odlaska na mobilnost s postupcima potvrđivanja i priznavanja polaznikova kredita svakako je potrebno upoznati polaznike, nastavnike, po mogućnosti i ravnatelje škola, kao i mjerodavne ustanove koje mogu biti uključene u potvrđivanje i priznavanje kredita.

Potvrđivanje polaznikova kredita temelji se na rezultatima ocjenjivanja, a ostvaruje se nakon njegovog povratka u matičnu ustanovu, kojoj donosi dokaze da je ocjenjivanje u ustanovi domaćinu provedeno prema dogovoru. Dokumentacija s dokazima također opisuje koje je ishode učenja polaznik postigao u odnosu na opisani skup ishoda učenja i u kojoj su mjeri usvojeni ishodi učenja.

Na temelju dokumentacije, a u skladu sa Sporazumom o učenju, matična ustanova potvrđuje je li polaznik ispunio očekivanja (stekao dogovorene ishode učenja) i potvrđuje kredite.

Potvrđivanje u praksi može imati nekoliko oblika:

  • Polaznik očekuje da neće ponavljati aktivnosti učenja koje je ostvario u mobilnosti (to je minimalni oblik potvrđivanja).
  • Polaznik se izuzima iz formativnog ocjenjivanja ishoda učenja ocijenjenih u mobilnosti. To znači da se na temelju dokumentacije o uspješnom ocjenjivanju, ocjena za postignute ishode učenja upisuje u odgovarajuću pedagošku dokumentaciju.
  • Polaznika se može izuzeti iz sumativnog ocjenjivanja ukoliko trajanje i sadržaj mobilnosti to omogućuje, a što se bilježi u odgovarajuću dokumentaciju.
  • Polaznik može steći dodatni kredit u mobilnosti. To znači, primjerice, da se skup ishoda učenja stečenih u inozemstvu bilježi u odgovarajuću dokumentaciju o polazniku kao dodatni kredit uz njegovu redovnu kvalifikaciju.

Kada je kredit postignut u inozemstvu potvrđen, prenosi se i tako postaje dijelom kvalifikacije za koju se polaznik priprema u matičnoj ustanovi. Polaznik može prikupljati nove kredite sudjelujući u daljnjim međunarodnim mobilnostima.

Polaznikov kredit obično se bilježi u prijepisu ocjena te se može opisati i ECVET bodovima. To znači da polaznik ima dokument koji opisuje najmanje naziv skupova ishoda učenja koje je polaznik već postigao u okviru određene kvalifikacije (može se pripremiti kratak opis ishoda učenja). Kada su skupovi ishoda učenja koje je polaznik stekao u inozemstvu zabilježeni u prijepisu ocjena, može se u odgovarajućoj polaznikovoj dokumentaciji naznačiti da su ostvareni tijekom mobilnosti.

Prikupljanje polaznikova kredita postaje razvidno činjenicom da su novostečeni ishodi i skupovi ishoda učenja zabilježeni u odgovarajućoj polaznikovoj dokumentaciji.

Priznavanje ishoda učenja označava postupak potvrđivanja službeno postignutih ishoda učenja dodjeljivanjem skupova ishoda učenja ili kvalifikacija.

Priznavanje je postupak kojim su skupovi ishoda učenja, ostvareni tijekom mobilnosti, službeno provjereni i priznati.

Ovisno o kvalifikacijskome sustavu, priznavanje može provesti ista ustanova koja je provela potvrđivanje ili neka druga ustanova:

  • Priznavanje može automatski slijediti potvrđivanje ako je, primjerice, matična ustanova istodobno i mjerodavna za dodjelu kvalifikacija te se to bilježi u odgovarajuću dokumentaciju.
  • Priznavanje može provesti i druga ustanova mjerodavna za dio ishoda učenja koji je bio sadržaj mobilnosti, a koja će potvrditi da su se poštivala dogovorena pravila i tek tada priznati skup ishoda učenja.

Temeljne sastavnice osiguravanja kvalitete u postupcima potvrđivanja i priznavanja su:

  • pravedno postupanje s učenicima u postupku potvrđivanja kredita, uzimajući u obzir uvjete u kojima se provelo ocjenjivanje, razlike u okruženjima za učenje između matične ustanove i ustanove domaćina, kao i moguće jezične prepreke koje su učenici imali u ustanovi domaćinu;
  • uvažavanje praktičnih posljedica potvrđivanja kredita (oslobađanje učenika obveze pohađanja nastave pojedinih predmeta ili pristupanja formativnom ili sumativnom ocjenjivanju, stjecanje dodatnih skupova ishoda učenja) i priznavanja kredita (izdavanje potvrde/svjedodžbe, upisivanje kredita u prijepis ocjena na neki drugi način);
  • mogućnost da nakon mobilnosti učenici nastave svoje obrazovanje prema planu;

U slučaju da se postupak priznavanja nije mogao ostvariti u skladu sa Sporazumom o učenju, matična ustanova dužna je učeniku objasniti razloge nepriznavanja i navesti moguća rješenja.

Kredit za ishode učenja jedan je od temelja ECVET-a, a označava skup ocijenjenih ishoda učenja pojedinca koji se mogu prikupljati ovisno o kvalifikaciji ili prenositi u druge programe učenja ili kvalifikacija.

Da bi se kredit mogao priznati s obzirom na kvalifikaciju, ishodi učenja moraju biti sastavni dio određene kvalifikacije. Primjerice, malo je vjerojatno da će se kredit za skup ishoda učenja „projektiranje električnih krugova“ priznati za kvalifikaciju kuhara. Mnogo je vjerojatnije da će biti priznat kao dio kvalifikacije za električara. Međutim, postoje razlike između kvalifikacijskih sustava u odnosu na tumačenje što se smatra bitnim za određenu kvalifikaciju i kolika je moguća fleksibilnost.

Neki sustavi kvalifikacija omogućuju malo fleksibilnosti i zahtijevaju da priznati ishodi učenja trebaju biti istovjetni onima koji bi bili postignuti u matičnome sustavu. Drugim riječima, svi ishodi učenja definirani u opisu skupa ishoda učenja u matičnoj zemlji moraju biti sadržani u skupu ishoda učenja za koju je polaznik stekao kredit tijekom mobilnosti. To znači da se od osobe očekuje da u inozemstvu nauči isto što bi naučila da je ostala u matičnoj ustanovi.

U mnogim kvalifikacijskim sustavima to može biti slučaj kod određenih skupova ishoda učenja (elemenata kvalifikacije). Primjerice, osnovni skupovi ishoda učenja, skupovi koji se odnose na zdravlje i sigurnost ili one koje se odnose na propise. Više fleksibilnosti može se dopustiti za druge skupove ishoda učenja.

Često je teško utvrditi usporedivost ishoda učenja u različitim sustavima. Zato se u pojedinim kvalifikacijskim sustavima prihvaća da ishodi učenja postignuti u stranim kvalifikacijskim sustavima nisu isti, ali su istovrijedni/usporedivi. To znači da je osoba u inozemstvu stekla znanja, vještine i kompetentnost potrebne za provedbu istih aktivnosti poput onih koje bi naučila da je ostala u matičnoj ustanovi, premda se ta specifična znanja, vještine i kompetentnost ponešto razlikuju (možda i zato što su konačni proizvod ili proces drukčiji). Primjerice, proizvodnja mnogih kulinarskih proizvoda donekle će se razlikovati od zemlje do zemlje.

U nekim slučajevima moguće je priznati kredit čak i kada se ishodi učenja postignuti u inozemstvu (u ustanovi domaćina) razlikuju od ishoda učenja koje bi osoba ostvarila u matičnoj ustanovi. Mjerodavna ustanova može prosuditi da su ishodi učenja, iako različiti, bitni za kvalifikaciju ili zanimanje za koju kvalifikacija priprema polaznika. To je moguće kada kvalifikacijski sustav omogućuje polaznicima izbor neobveznih skupova ishoda učenja i onih skupova koji uobičajeno nisu ponuđeni u matičnome kvalifikacijskom sustavu, a mogu biti „uvezeni“ i priznati. Primjerice, polaznici mogu ići u inozemstvo učiti o tehnologijama i/ili procesima o kojima ne mogu steći znanje u matičnoj ustanovi.

Ponekad nije moguće priznati kredit kada ishodi učenja nisu istovjetni ishodima učenja koji postoje u matičnome kvalifikacijskom sustavu. Međutim, takav kredit moguće je priznati kao dodanu vrijednost – povrh ishoda učenja definiranih standardom kvalifikacije. U tim slučajevima osoba bi mogla postići punu kvalifikaciju i dodatne skupove ishoda učenja, što može pridonijeti vrijednosti životopisa osobe koja traži zaposlenje.

text
text

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija