loading
ECVET mobilnost
ECVET mobilnost

Mobilnost

ECVET prije razdoblja mobilnosti

Prvi korak u mobilnostima koje koriste Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju je uspostavljanje partnerstva mjerodavnih ustanova.

Spomenute ustanove imaju sljedeće uloge:

 • utvrditi skupove ishoda učenja za mobilnost,
 • utvrditi odgovarajuće aktivnosti za stjecanje dogovorenih ishoda učenja,
 • ocijeniti uspjeh polaznika u ostvarivanju očekivanih ishoda učenja,
 • potvrditi i priznati polaznikove ishode učenja po njegovu povratku u matičnu ustanovu.

Partnerstvo za mobilnost u ECVET-u formalizira se Memorandumom o razumijevanju (MoR). To je sporazum sklopljen između mjerodavnih ustanova koji postavlja okvir za prijenos ishoda učenja, a sadrži popis partnera, naziv kvalifikacije na koju/e se odnosi, popis skupova ishoda učenja, rok trajanja i sl. Memorandumom obje strane prihvaćaju odgovarajuće procedure za uspješnu provedbu mobilnosti ECVET-a te definiraju uvjete pod kojima se polaznikovi ishodi učenja, ostvareni u partnerskoj ustanovi u inozemstvu, potvrđuju i priznaju u matičnoj ustanovi.

Memorandum o razumijevanju daje okvir unutar kojega se potpisuju pojedinačni i detaljniji sporazumi za pojedinu mobilnost (Sporazumi o učenju - SoU), a oblikuje se dovoljno općenito, tako da vrijedi za određeno vremensko razdoblje te se ne treba mijenjati kada se promijene uvjeti.

Svaka pojedina mobilnost zahtijeva usuglašavanje skupova ishoda učenja između matične ustanove (ustanove koja šalje polaznika) i ustanove domaćina (ustanove koja prima polaznike). Dvije strane utvrđuju što će polaznik učiti tijekom mobilnosti i kako će se stečeni ishodi učenja integrirati u njegovu kvalifikaciju.

U aktivnostima prije mobilnosti ustanove koje su pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (škole ili tvrtke) surađuju s ustanovama koje su mjerodavne za priznavanje i potvrđivanje ishoda učenja stečenih tijekom mobilnosti. Vrsta mjerodavnih ustanova razlikuje se u različitim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja pojedinih europskih zemaljama.

Preporukom o ECVET-u mjerodavna ustanova definirana je kao tijelo odgovorno za osmišljavanje i dodjeljivanje kvalifikacija ili priznavanje skupova učenja. Dodatno, mjerodavna ustanova može imati i neku drugu ulogu, kao što je dodjeljivanje ECVET bodova kvalifikacijama i skupovima ishoda učenja, ocjenjivanje, potvrđivanje i priznavanje ishoda učenja u skladu s pravilima i praksom zemalja sudionica i sl.

Diljem Europe profili mjerodavnih ustanova u primjeni ECVET-a vrlo su raznoliki. U nekim zemljama pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odnosno škole, imaju visok stupanj autonomije i mogu samostalno odlučivati o priznavanju polaznikovih ishoda učenja stečenih u inozemstvu. U drugim sustavima takvu odluku treba donijeti ili potvrditi nadređena ustanova državne ili regionalne vlasti zadužena za dodjeljivanje određene kvalifikacije.

Prije pokretanja procesa mobilnosti važno je utvrditi mogućnost partnerskih ustanova za izradu skupova ishoda učenja za mobilnost, dodjeljivanje ECVET bodova, vrednovanje ishoda učenja te potvrđivanje i priznavanje stečenih ishoda učenja u inozemstvu. Potrebno je razjasniti i kolika je fleksibilnost moguća u priznavanju ishoda učenja polazniku kada postoji različitost ishoda učenja u ustanovi koja prima (ustanovi domaćinu) u odnosu na standarde kvalifikacija zemlje koja šalje polaznika u mobilnost (matične ustanove). U ovoj je fazi također potrebno postići dogovor o dokumentiranju i potvrđivanju te priznavanju ishoda učenja stečenih u inozemstvu.

U sljedećem koraku partneri dogovaraju skupove ishoda učenja za koje se očekuje da će ih polaznici steći tijekom mobilnosti, dok način korištenja skupova ishoda učenja za mobilnost ovisi o sličnosti ili kompatibilnosti kvalifikacijskih sustava zemalja partnera.

Ako se u obje zemlje već koriste skupovi ishoda učenja, kredit koji polaznik ostvaruje tijekom mobilnosti odgovara dijelu skupa, cijelom skupu ili nekoliko skupova ishoda učenja pa se po povratku s mobilnosti na taj način i priznaje. Složenija je situacija u kojoj kvalifikacijski sustav nekog od partnera ne koristi skupove ishoda učenja ili oni koji se koriste nisu odgovarajući za mobilnost, stoga je potrebno izraditi skupove ishoda učenja za mobilnost bitne za kvalifikaciju. Treća je mogućnost da se skupovi stečeni tijekom mobilnosti priznaju kao dodatni kredit, povrh kvalifikacije koju je polaznik stekao.

U kontekstu ECVET-a skup ishoda učenja trebao bi uključivati:

 • naziv,
 • generički naziv kvalifikacije (ili kvalifikacija) na koju se skup ishoda učenja odnosi (ako je to primjenjivo),
 • ishode učenja,
 • razinu (Europski kvalifikacijski okvir, Nacionalni kvalifikacijski okvir),
 • postupke i kriterije ocjenjivanja,
 • ECVET bodove,
 • vrijeme potrebno za stjecanje skupa ishoda učenja.

ECVET bodovi pružaju dodatne informacije o kvalifikacijama i skupovima u brojčanom obliku. Njihova vrijednost ovisi o stečenim ishodima učenja za određenu kvalifikaciju na koju se odnose te odražavaju postignuće i prikupljanje skupova. Dodjela ECVET bodova temelji se na dogovoru prema kojemu se 60 bodova dodjeljuje za ishode učenja za koje se očekuje da budu postignuti u jednoj godini formalnog strukovnog obrazovanja.

Bez obzira na pristup (upotreba postojećih skupova ili razvijanje skupova za mobilnost), važno je da partneri za svaku mobilnost:

 • definiraju skup/ove ishoda učenja koji/e polaznici mogu ostvariti tijekom mobilnosti,
 • opišu ishode učenja koje bi polaznik trebao ostvariti u inozemstvu,
 • osiguraju da ustanova domaćin omogućuje polazniku sudjelovanje u aktivnostima učenja za stjecanje dogovorenih ishoda,
 • osiguraju priznavanje kredita za određeni skup po povratku polaznika u matičnu ustanovu.

Opis skupova pomoću ECVET bodova pruža dodatnu informaciju o kvalifikaciji i skupovima ishoda učenja. Oni opisuju obujam kvalifikacije i relativnu težinu skupa unutar kvalifikacije. Također pružaju polazniku uvid u odnos skupa koji je ostvario za vrijeme mobilnosti prema kvalifikaciji za koju se priprema. Kad se ishodi učenja potvrde i priznaju, ECVET bodovi upisuju se u polaznikov prijepis ocjena.

Polaznikova znanja, vještine i kompetencije stečeni tijekom mobilnosti, a prethodno dogovorene sporazumom među partnerima, ocjenjuje i dokumentira ustanova domaćin. Da bi se učeniku priznao tako stečeni kredit, matična ustanova i ustanova domaćin trebaju prethodno raspraviti pristup ocjenjivanju i dogovoriti način ocjenjivanja.

Tko, kako i što ocjenjuje?

Nije nužno da profil ocjenjivača, metode i kontekst ocjenjivanja budu posve jednaki u oba sustava, ali je važno sve te aspekte raspraviti i utvrditi da pristup ocjenjivanju ustanove domaćina zadovoljava kriterije kvalitete matične ustanove.

Kada se ocjenjuje?

Važno je upoznati polaznika s vremenom, mjestom i načinom ocjenjivanja, posebno ako je taj način drugačiji od načina ocjenjivanja u matičnoj ustanovi.

Kakvi postupci osiguravaju kvalitetu ocjenjivanja?

Osiguravanje kvalitete ocjenjivanja jamči pravedno postupanje prema polazniku te valjanost i pouzdanost rezultata ocjenjivanja. Manjak osiguravanja kvalitete može dovesti u pitanje povjerenje u ocjenjivanje koje je provedeno u inozemstvu i ugroziti mogućnost za potvrđivanje i priznavanje.

Kako će se bilježiti rezultati ocjenjivanja?

Budući da je evidentiranje polaznikovih postignuća temelj potvrđivanja i priznavanja ishoda učenja, unaprijed treba razjasniti kako će se rezultati dokumentirati.

U potvrđivanju i priznavanju ocijenjenih ishoda učenja (kredita) stečenih tijekom mobilnosti svaki kvalifikacijski sustav ima vlastita pravila. U svakom je slučaju važno da prije razdoblja mobilnosti polazniku bude jasno u kojoj će mu se formi potvrditi i priznati stečeni i ocijenjeni ishodi učenja (kredit).

Sporazum o učenju definira uvjete za mobilnost svakog pojedinog polaznika. Njime se utvrđuju skupovi ishoda učenja koje će polaznik ostvariti u inozemstvu tijekom razdoblja mobilnosti, kao i način i vrijeme ocjenjivanja ishoda učenja te način potvrđivanja kredita. Sporazum o učenju može biti dopunjen dokumentima Europass mobilnost i Europass prilog svjedodžbi, a upute za njegovo ispunjavanje možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Europass mobilnost je osobni dokument u kojemu se bilježe razdoblja učenja ili usavršavanja provedena u inozemstvu, a služi boljoj procjeni i prepoznavanju polaznikovih kompetencija usvojenih na taj način u cijeloj Europi. Europass prilog svjedodžbi sadrži kratak opis znanja, vještina i kompetentnosti stečenih tijekom strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, što također uključuje dodatne informacije o trajanju, vrsti i razini programa, kao i o točnom slijedu nastavnoga procesa tijekom kojega su te kompetencije usvojene.

Ako su uvjeti mobilnosti jednaki za sve polaznike grupe, moguće je za svakog koristiti isti tekst sporazuma, ali svaki će polaznik pored toga primiti i potpisati Sporazum o učenju koji se odnosi isključivo na njega.

U razdoblju prije međunarodne mobilnosti osiguravanje kvalitete postiže se zajedničkim definiranjem odgovarajućih ishoda učenja. Ustanova domaćin omogućuje potrebne okolnosti za ostvarivanje aktivnosti učenja.

Opisi ishoda učenja trebaju biti razumljivi svim sudionicima mobilnosti: polaznicima, nastavnicima i/ili mentorima u matičnoj ustanovi i ustanovi domaćinu te nadležnim tijelima za potvrđivanje i priznavanje ishoda učenja. Definirane ishode učenja također je potrebno uskladiti s planiranim ocjenjivanjem.

Svi partneri u mobilnosti dogovaraju kriterije, metode i postupke vrednovanja koji su primjereni definiranim ishodima učenja i provedivi u razdoblju mobilnosti. Način dokumentiranja ocjenjivanja i, ako se koriste, dodijeljenih ECVET bodova u prijepisu ocjena mora biti jasno utvrđen, kako bi polaznik po povratku u matičnu ustanovu imao dokaz o rezultatima ocjenjivanja na temelju kojih će mu se potvrditi i priznati ocijenjeni ishodi učenja (kredit).

Konačnu odluku o načinu na koji će ishodi učenja biti priznati donosi matična ustanova.

text
text

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija